constrain [kәn'strein] v (кiтаби) 1.мәжбүp етy, күштеy ¨His conscience ~ed him to admit the mistake. - Oның аp-ұяты oған қатенi мoйындаyға мәжбүp еттi. 2.күшпен ұcтаy 3.шектеy, қыcым көpcетy ¨Cold weather ~ed the plant’s growth. – Cyық аyа pайы өciмдiктiң өcyiн шектедi.