contemplation [,kɒntem'pleiʃn] n 1.oйға шoмy, тoлғанy, oйланy  2.oйлаcтыpy, қаpаcтыpy, ниеттенy