quartermaster [ˈkwɔːtəmɑːstə(r)] n әскердегі азық-түлікпен қамдаушы офицер