quarter [ˈkwɔːtə(r)] A.n 1. (also fourth especially NAmE) төрттен бірі, ширек ♦∼ of smth a quarter of an hour/a century – ширек сағат/ ғасыр a quarter of a mile/million – ширек миль/ миллион a quarter of respondents – жауап берушілердің төрттен бірі three quarters of all potential customers – ықтимал клиенттердің төрттен үші The programme lasted an hour and a quarter. – Программа бір сағат он бес минут жалғасты. Cut the apple into quarters. – Алманы төртке бөлі. 2.ширек сағат, он бес минут It’s (a) quarter to four now - I’ll meet you at (a) quarter past. – Қазір төртке он бес қалды – сенімен он бес кеткенде жолығамын. ♦(NAmE also) It's quarter of four now - I'll meet you at quarter after. – Қазір төртке он бес қалды – сенімен он бес кеткенде жолығамын. 3.тоқсан, квартал ♦The rent is due at the end of each quarter. – Аренда/ Жал ақысы әр тоқсанның/ кварталдың аяғында төленеді. 4.квартал, махаллә, қаланың бөлігі/ тұсы ♦the historic quarter of the city – қаланың тарихи кварталы As a student in Paris, she loved the Latin quarter. – Парижде студент кезінде ол Латын кварталын жақсы көретін. a quiet quarter of the town – қаланың тыныш тұсы 5.кісілер, жұрт ♦Support for the plan came from an unexpected quarter. – Жоспарға (деген) көмек ойламаған кісілерден келді. The news was greeted with dismay in some quarters. – Хабарды кейбір жұрт жақтырмады. The move was met with complaints from all quarters. – Бұл әрекетті ешкім де жақтырмады. 6. (АҚШ-та) 25 центтік монета 7. ∼s тұрақ, жатын орын ♦We were moved to more comfortable living quarters. – Жайлырақ тұраққа жылжыдық. the servants' quarters – үй қызметшілері тұрағы 8.әр айда екі рет айшық (ширек ай) көретін кез ♦The moon is in its first quarter. – Ай бірінші ширегінде. 9. (BrE) салмақтың ширегі/ төрттен бірі 10. (literary) аяушылық, рахым (syn: mercy) ♦His rivals knew that they could expect no quarter from such a ruthless adversary. – Бәсекелестері бұндай тегеурінді қарсыластан ешбір аяушылық күтпеу керектігін ұқты. 11. (idm) *at/from close quarters өте тақау, жанында ♦fighting at close quarters – іргедегі шайқас B.v 1. ∼ smth төртке бөлу ♦She peeled and quartered an apple. – Алманы аршып төртке бөлді. 2. ∼ smb (formal) тұрақ/ жатын орын беру ♦The soldiers were quartered in the town. – Әскерге қаладан тұрақ тапты.