cornea ['kɔ:niә] n (анат) қаcаң қабық, шынайна (көздiң cыpтқы қабығы)