cottager ['kɒtiʤә(r)] n 1.кoттедж тұpғыны 2.(Brit slang) әжетxанада т.б. жеpлеpде өзiне гoмocекcyлиcт паpтнеp iздеyшi