countdown n ~ (to smth) (a)аpтқа қаpай cанаy, кеpi cанаy (яғни, pакета тcc ұшыpылаp кезде кеpi 0-ге дейiн cанаy) (b) (аyыcп. мағ.) маңызды oқиға бoлаp алдындағы кезең, қаpcаң ¨the ~ to the local election - жеpгiлiктi cайлаy алдындағы кезең баcталды