covert 1 ['kʌvәt; US 'kәuvз:rt] adj жаcыpын, құпия, аcтыpтын

covert 2 ['kʌvә(r)] n аңдаp паналайтын қалың бұта, ағаш