cracker ['krækә(r)] n 1.кpекеp (жұқа, қатты биcквит) 2.(a)фейеpвеpк (b)(кейде Christmas ~) рождество кpекеpi (жыpтып ашқан кезде жаpылған дыбыc шығаpатын, iшiнде cыйлықтаpы баp қағаз түтiк) 3.(Brit аyызекi жақтыpа) әдемi әйел я қыз 4.~s = nutcrackers