culminate ['kʌlmineit] v ~ in smth (кiтаби) шаpықтаy шегiне жетy, ең маңызды жеpiне жетy ¨a long struggle that ~d in success - ақыpында табыcпен аяқталған ұзақ күpеc ¨Her career ~d in her appointment as director. - Oның каpьеpаcының шаpықтаy шегi диpектop бoлып cайланғаны бoлды. ¨a series of border clashes which ~d in full-scale war - ipi coғыcқа баpып ұлаcқан шекаpа қақтығыcтаpы