quasi- [kweɪzaɪ; kweɪsaɪ; kwɑːzi] comb form 1.шала, жартылай, квази- ¨a quasi-scientific explanation – шала ғылыми түсіндіру 2.жартылай, дерлік ¨a quasi-official body – жартылай ресми ұйым