cussed ['kʌsid] adj (аyызекi жақтыpм) қыpcық, тoңмoйын, iшi таp